Mikhail Baryshnikov

©George Kalinsky

Mikhail Baryshnikov