Hulk Hogan

©George Kalinsky and Madison Square Garden, L.P.

Hulk Hogan